Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (2024)

Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

PROVA GRATIS

Så hjälper Eddler dig:

Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar

Allt du behöver för att klara av nationella provet

PROVA GRATIS

Så hjälper Eddler dig:

Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar

Allt du behöver för att klara av nationella provet

Din skolas prenumeration har gått ut!

Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.

KÖP PREMIUM

Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar

Din skolas prenumeration har gått ut!

Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Innehåll

 • Vad är Algebra – En kort bakgrund
 • Viktiga grundläggande begrepp
 • Det algebraiska uttryckets grad
 • Så beräknar du ett algebraiskt uttrycks värde
 • Förenkla algebraiska uttryck
 • Utveckla algebraiska uttryck
 • Faktorisering
 • Algebra och ekvationslösning
 • Exempel i videon
 • Kommentarer

I den här lektionen går vi igenom grunderna i algebra. Vi visar nyttan med att kunna räkna med variabler och går även igenom de grundläggande begreppen som är bra att känna till.

Vad är Algebra – En kort bakgrund

Algebra är en del inom matematiken. Ordet Algebra kommer från det arabiska ordet Al´djabroch betyderåterförening eller koppling. Till vardags kan man höra folk kalla algebra för bokstavsräkning. Även om det inte är en helt korrekt översättning beskriver det till viss del vad algebra handlar om.

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (1)
Tanken bakom algebra är att kunna beskriva storheter som längd, tid, hastighet och vikt med hjälp av bokstäver, så att vi kan teckna förhållanden mellan olika storheter, utan att känna till de exakta värdena på dem. Men hjälp av algebran kan man bestämma värden till det tidigare okända.

Viktiga grundläggande begrepp

I den här lektionen lär du dig grunderna om algebra och det är då viktigt att känna till några begrepp, ord i matematiken, som ofta används. Dessa begrepp kommer att återanvändas om och om igen inom algebrans alla områden. Så det är lika bra att sätta igång och plugga in dem utantill. Det kommer underlätta för dig framöver.

Begrepp inom algebra
Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (2)

Ett algebraiskt uttryck är en summa av termer där åtminstone en av termernainnehåller variabler. Några exempel på algebraiska uttryck är$3x+2$3x+2, $x$xoch$2x^2-3x+10$2x23x+10

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (3)

Bokstaven$x$xi det algebraiska uttrycket ovankallas för envariabel. Som man hör på namnet kan variablernavariera.Uttryckets värde är alltså beroende av variabelns värde som kan vara flera olika i samma uttryck. En variabel betecknas ofta med just en bokstav, men vilken det är kan variera. Tex är$a$$x$x,$y$y och$a$avanliga beteckningar för variabeln.

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (4)

Talet som multipliceras med en variabel kallas för en koefficient. Oftast står koefficienten precis framför variabeln och den utgör den konstanta faktorn i en variabelterm. T.ex. är $ 5 $ koefficient i uttrycket $ 5x^2 $ och $ 4 $ är koefficient i uttrycket $ 4x^3 $.

Eftersom att man i matematiken alltid strävar mot att använda så få tecken som möjligt i ett uttryck, väljer man att inte skriva ut tecken som ”inte behövs”.

Exempelvis finns ett ”dolt” multiplikationstecken mellan koefficienten och variabeln som inte skrivs ut. Skrivsättet $3x$3xär alltså detsamma som$3\cdot x$3·x. Och på liknande vis skriver man sällan ut koefficienten $1$1. Skrivsättet $x$x motsvarar underförstått $1\cdot x$1·x.

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (5)

En ekvation är en likhet mellan två uttryck där minst ett av dem innehåller en variabel.

Ett ekvation kan innehålla flera variabler, men i denna kurs använde vi endast en variabel per ekvation. Står flera bokstäver i samma uttryck motsvarar alla utom en av dem konstanter.

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (6)

Vid addition och subtraktion kallas de olika talen för termer. Samma gäller för algebraiska uttryck med skillnaden att termerna även kan innehålla variabler, alltså bokstäver. En algebraisk term kan alltså vara en kombination av siffror och bokstäver, men även innehålla termer som endast innehåller siffror. Några exempel på variabeltermer är$4x$4x , $-17x^3$17x3eller$\frac{4x^2}{3}$4x23.

Termerna skiljs åt, precis som vid vanlig addition och subtraktion, av plus- eller minustecken. Det algebraiska uttrycket$5x^2+10x-2$5x2+10x2 har tre stycken termer.

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (7)

En term som bara innehåller siffror kallas för en konstantterm.Man kallar även termen endast för en konstant. Namnet ger egenskapen, nämligen att värdet på termen inte varierar utan är just konstant. Uttrycket$3x+4$3x+4konstanten fyra och uttrycket$5x^2+4x-12$5x2+4x12konstanten minus tolv. Fyran och minustolvan är också uttrycken konstanttermer.

Vi tar nu några exempel på frågor kring begreppen.

Exempel 1

Hur många termer har det algebraiska uttrycket$x^4-2x^3+5x-6$x42x3+5x6?

Lösning

I uttrycket så separeras termerna med$+$+ eller$-$. Så det har sammanlagt fyra termer.

Exempel 2

Vilka är koefficienterna i uttrycket$3x^2+x$3x2+x?

Lösning

Koefficienten motsvarar talet som multipliceras med variabeln.Oftast står koefficienten precis framför variabeln.

I uttrycket har den första termen, $3x^2$3x2 , koefficienten$3$3 och den andratermen,$x$x, har en osynlig koefficient$1$1.

Observerar alltså att alla variabler utan koefficient faktiskt har en koefficient$1$1. Bara att den är ”osynlig”.

Vi kan multiplicera alla termer med talet $1$1 utan att ändra värdet på termen. Om variabeln multipliceras med talet $1$1, ger produkten samma värde som variabelns värde. Vikten av att skriva ut ettan är därför obefintlig, förutom när man ska ange koefficienten eller faktorisera uttryck som vi ska göra framöver.

Som vi tidigare nämnde väljer därför matematiken det skrivsätt som innehåller så få tecken som möjligt utan att lämna tolkningsutrymme för missuppfattningar, och hoppar därmed över att skriva ut ettan som koefficient. Men glöm aldrig att den finns där, hur osynlig den är!

Exempel 3

Vilken är konstanten i uttrycket$3x^3-x-15$3x3x15?

Lösning

I uttrycket har vi bara en konstant, nämligen konstanten$-15$15då den termen inte innehåller någon variabel.

Observera att det sista minustecknet i stället kan ses som addition med minus femton, så här$3x^3-x+\left(-15\right)$3x3x+(15). Omskrivet på detta sett ser man tydligare att konstanttermen är justminus femton.

Bra att veta är att vid lite krångligare uppgifter kan en koefficient även betecknas med en bokstav som då motsvarar ett konstant värde. Detta är vanligt exempelvis när vi ska tillämpa matematiken med en formel eller annan matematiskt samband.

Det algebraiska uttryckets grad

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (8)

Det är viktigt att kunna se vilken grad som ett algebraiskt uttryck eller term har. Detta hjälper dig att senare kunna förenkla och utveckla algebraiska uttryck, avgöra antalet möjliga lösningar till en ekvation samt skissa grafers utseenden.

Det som anger det algebraiska uttryckets grad är den största exponenten någon variabel i uttrycket har. Med exponenten menas den siffra som man upphöjer en variabel med. Ett uttryck kan bara ha en grad även om det finns flera exponenter, det är alltså den största exponenten som anger graden.

Nedan följer ett antal exempel där vi förklarar vad uttryckets grad är.

Exempel 4

Vilken grad har uttrycken

a) $ 2x^3 + x+5 $

b) $ x + 9000 $

c) $ a^{4} + a^{2}+3^{7}$

Lösning

a) Uttrycket $ 2x^3 +x+ 5 $ har graden tre, eftersom att de är den högsta exponenten i en variabelterm.

b) Vi vet att $x= x^1 $. Uttrycket $ x + 9000 $ har därför graden ett, eftersom att den högsta exponenten som tillhör en variabelterm är den ”osynliga” ettan i $x$.

c) Då den största exponenten som tillhör en variabel är fyra, är graden fyra. Observera att även om det finns en exponent med ett större värde, sju i detta exempel, så anger inte det graden då den inte tillhör en variabel.

Följande områden är viktiga inom algebra men behandlas inte denna lektion utan i kommande lektioner hos oss. Men vi har här en sammanfattning av dessa områden med länkar till fördjupningar.

Så beräknar du ett algebraiskt uttrycks värde

När du skall beräkna ett algebraiskt uttrycks värde så byter du ut en eller flera bokstäver mot tal. Då kan du få ut endast ett tal av det och det kallas för ett algebraiskt uttrycks värde. Fördjupa dig om hur du beräknar värdet av algebraiska uttryck.

Förenkla algebraiska uttryck

När man förenklar algebraiska uttryck så lägger du samman de termer i uttrycket som är av samma sort. Termer är av samma sort om de har samma variabler och är av samma grad. Fördjupa dig om förenkling av algebraiska uttryck.

Utveckla algebraiska uttryck

När man utvecklar algebraiska uttryck så multiplicerar man ihop parenteser och utvecklar exponenter, t.ex. om en parentes är upphöjd med 2. Fördjupa dig om att multiplicera och dividera algebraiska uttryck.

Faktorisering

När ett algebraiskt uttryck faktoriseras så delar man upp uttrycket i så kallade faktorer. Två tal som multipliceras med varandra kallas för faktorer. Om man då delar upp en produkt i dess faktorer så kallas det för en faktorisering eller att man bryter ut något ur ett uttryck.

Algebra och ekvationslösning

Ett mycket stort och viktigt område inom algebra är ekvationer och ekvationslösning. Här söker du något okänt i en likhet mellan ett vänsterled och ett högerled så att dessa är lika med varandra. Det finns många olika typer av ekvationer där den första typen som du lär dig kallas för linjära ekvationer.

Exempel i videon

 • Rutger och hans morsa har gjort fruktsallad.Rutger köpte tre bananer och en mango i affären och för det betalade han$24$24kronor av morsans pengar. Rutger kommer ihåg att bananerna kostade$5$5kronor styck men han minns inte vad mangon kostade. Beskriv och ta reda på detta med hjälp av algebra.
 • Beskrivning av$x,2x,3x^3$x,2x,3x3 och$-2x^3$2x3.
 • Ange koefficient, variabel, exponent och grad för$3x^3+2x-2$3x3+2x2.
 • Vilka är koefficienterna i uttrycket$4x⁴+3x⁵$4x+3x?
 • Vilken grad har uttrycken a)$2000a+1000$2000a+1000 b)$5x^3+10-2x⁹$5x3+102x

Kommentarer

Jessica Hajdu

jätte kul sätt att lära sig på

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Vad kul och höra, Jessica!

  Lycka till med matten.

Hyeseung Jeong

Hej, Jag vet rätt svaret, men jag kan inte skriva exponenten.

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Hyeseung,

  i lektionen kring Potenser hittar du instruktioner om hur du ska skriva potenser på datorn.

  På Eddler kan du använda dig av skrivsättet x^2 för att skiva $x^2$.

David Lidwall Valentin

Det går inte att få in ”upphöjt till 2” i svars rutan

  Anna (Moderator)

  Hej David,

  för att skriva ”upphöjt till” i kortsvartfrågor kan du använda skrivsättet nedan.

  $4^2$ skrivs 4^2
  $x^2$ skrivs x^2
  $52^{3x}$ skrivs 52^(3x)

  Du skriver ”taket” ^ genom att hålla inne shift samtidigt som du trycker på tangenten med symbolen på, ofta hittar du den strax till höger om tangenten Å.

  Har du en chromebook brukar den skriva ut en liten exponent när du tryckt på shift och ^ och sedan skriver den siffra du önskar ha i exponenten.

Mohammad Reza Dehghanfar

Ange koefficienten till andragradstermen i uttrycket
f(x)=5+4x−3x²
Hej
Varför koefficienten 3 är fel?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej,

  koefficienten är ”talet framför $x^2$-termen”. Vi ser då att det är $-3$ och inte $+3$.

Hedda B

mitt svar omformatteras till ”4×2” utan upphöjd 2a oavsett vad jag gör, och därmed blir mitt svar fel. kopierar och klistrar in från uttrycket i frågan men det blir ändå fel.

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Hedda,

  prova att skriva ut symbolen ^ innan exponenten. Du gör det genom att trycka på shift+ ^ (knappen bredvid Å)

  Då ska det ge rätt.
  Hör av dig igenom det inte fungerar.

Simon De Reuver

Hej, när jag ska lösa denna fråga vill jag skriva:

Teckna ett uttryck som motsvarar värdet hälften av nio mer än tre gånger värdet av x.

Ditt svar: 3x+9/2.

Men detta godtas inte och jag ska istället skriva (3x+9)/2 eller en annan variant, varför går det inte att svara utan parenteser? Varför ska jag använda parenteser, vad gör det för skillnad?

Wolf

Hur skriver man upphöjt till?

Man ska svara med 4x och sedan upphöjt till 2 men det sista går inte att skriva som upphöjd till?

  Anna Admin (Moderator)

  Hej,

  genom att hålla inne shift och samtidigt trycka på tangenten precis till höger om Å skriver du ett så kallat ”tak”.

  Det ser ut så här ^.

  Det är tecknet man använder för upphöjt till.

  På vissa datorer och digitala hjälpmedel, till exempel Chromebooks,flyttas markören i stället automatiskt upp och nästa tecken du skriver hamnar i exponenten. Men vårt system klarar av att tolka tecknet ^ som upphöjt till.

  Tänk bara på att om du vill ha fler tecken, eller siffror, i exponenten behöver du skriva en parentes kring alla tecken du vill ha i exponenten.

  Ex $x^{12}$ får du skriv som x^(12). Annars tolkas det som $x^1$2

Karl

Hej! Förstår inte riktigt hur jag ska räkna ut fråga 8:

”Här är ett exempel på priset för ett telefonabonnemang.

Samtalskostnad: 0,50 kr

Minutkonstnad: 0,10 kr / min

Vilket uttryck ger dig den totala snittkostnaden per minut?”

Finns det någon video som förklarar detta mer? Då jag tycker att svars altenativ (0,50+0,10x) stämmer?

Det korrekta svaret (0,50 + 0,10x / x) :

När jag testar X med olika siffror (0,50 + 0,10x / x) får jag:

X: 1 = 0,6 (vilket verkar stämma)
X: 2 = 0,35. (Men borde inte detta bli 0,7?)
X: 3 = 0,26. (borde bli 0,8?)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Tänker du på att det inte är den totala kostnaden som söks utan medelpriset per minut?
  Om vi söker den totala kostnaden så denna $0,50+0,10x$ men om vi skall ha medelpriset så måste vi även dela med det totala antalet ringda minuter.

   Karl

   Hej
   Ok, jag ser att jag även måste ha räknat fel när jag testade de olika värdena då snittpriset alltid kommer vara 0.6kr?
   Kan man tänka att så fort frågan efter medelkostnaden frågas om, kommer alltid svaret på uttrycket vara en uppställning av ”delat med”?

    Simon Rybrand (Moderator)

    Ja du tänker åt rätt håll. Ibland kan man förstås förenkla det hela så att det inte blir någon division kvar men från början så behöver man ställa upp en division.

michaela padellaro

skumt å få fel på fråga 1 och 2 när jag svarat rätt…

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Hur skrev du svaret?
  Det kan vara lite känsligt när det är textsvar som skall kollas.

Joakim Dalfors

Hej!
På fråga 5 hävdar jag att erat svarsalternativ är fel då konstanttermen 2 kan sägas ha exponenten 0 (för variabeln x och det är ju den ni syftar på) och då är alternativet 2, 1, 0 det korrekta.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej,
  Kan till viss del hålla med om detta att det skulle kunna sättas ut en variabelterm 2x^0 = 2.
  Vi gör ändå så att vi formulerar om denna fråga en del för att detta sätt att tolka uppgiften inte skall bli fel, tack för att du kommenterade detta.

Cherrytreelane

Er fråga ”Ett företag har köpt in 220 laptops för 5980 kr och 44 surplattor och totalt betalat 1 443 200 kr för inköpet. Vilken ekvation kan beskriva kostnaden för en surfplatta?” är lite luddig. Det borde stå att 5980 kr är styckpriset per laptop. Och vad 44 ”surplattor” är det jag inte 😉

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, det håller vi verkligen med om. Vi har förtydligat formuleringen där! Tack för din kommentar.

  Pedro Veenekamp

  Tycker även att frågan ger möjlighet för två svar … där ett är mer fullständigt än det andra. Uttrycket 220*y+44*x=1443200 är också korrekt … trotts att det blir mer komplett med priset 220*y=1315600 för varje laptop så klart.

Endast Premium-användare kan kommentera.

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1) (2024)

FAQs

Begrepp i Algebra - Algebra (Högstadiet, Matte 1)? ›

Ett mycket stort och viktigt område inom algebra är ekvationer och ekvationslösning. Här söker du något okänt i en likhet mellan ett vänsterled och ett högerled så att dessa är lika med varandra. Det finns många olika typer av ekvationer där den första typen som du lär dig kallas för linjära ekvationer.

Hur förklarar man vad algebra är? ›

En enkel förklaring till algebra är att det är en gren inom matematiken där vi använder bokstäver, även kallade variabler, för att representera okända tal.

Vad är termer i algebra? ›

Addition. De två talen som ska adderas kallas alltså termer och de bildar tillsammans en summa. där talen 7 och 5 är termer och talet 12 är summan av de två termerna.

Vad är begrepp matematik? ›

Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som en kvadrat, en process som subtraktion eller en egenskap som volym. Med exempelvis begreppet addition avses det abstrakta innehåll vi lägger i benämningen addition eller med andra ord – vad vi menar med addition.

Är algebra och ekvationer samma sak? ›

Vad är det skillnaden mellan algebriskauttryck o ekvationer? Alla dessa har ett likhetstecken där man söker värdena på variablerna i ekvationen. I ett algebraiskt uttryck har du bara ett led, alltså inget likhetstecken.

Vad kallas bokstäverna i algebra? ›

Bokstaven x kallar vi en variabel. En variabel är en bokstav som kan stå i ett uttryck och som vi kan byta ut mot olika värden. Om vi till exempel byter ut x mot 5, då menar vi i det här fallet att vi köpt 5 kg äpplen.

Hur kan man träna på begrepp? ›

träna på begrepp genom att vända på digitala begreppskort, träna på att stava till begrepp, matcha rätt ord med rätt begrepp, spela spel med begrepp osv. Antingen kan du som lärare lägga upp begreppskort till eleverna eller låter du eleverna skapa sina egna begreppskort som ett led i att träna de aktuella begreppen.

Vad heter plus och minus? ›

Addition och subtraktion är varandras motsatser. Multiplikation och division är varandras motsatser.

Vilket land kommer algebra ifrån? ›

Algebra, som lite förenklat kan beskrivas som bokstavs- räkning, är en mycket viktig del av matematiken. Ordet algebra kommer från det arabiska ordet al-jabr som finns i titeln på en lärobok av en persisk matematiker, al- Khwarizmi, som levde för ca 1 200 år sedan.

När börjar man med algebra? ›

Algebra i grundskolan

I slu*tet av det nionde skolåret: – kunna tolka och använda enkla form- ler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser.

Hur räknar man ut algebra med parentes? ›

En parentes När man multiplicerar en term med en parentes måste man multiplicera båda talen i parentesen. Exempel: Förenkla uttrycket 4 2 9. Två parenteser När man multiplicerar två parenteser med varandra multiplicerar man ”alla med alla”.

Vad är skillnaden mellan formel och ekvation? ›

En formel är ett samband mellan en eller flera variabler i form av ett algebraiskt uttryck. En ekvation är en formel, där man kan lösa ut de okända variablerna och på så vis få veta det numeriska värdet, dvs. vilket värde variabeln har.

Vad är algebraiskt uttryck för något? ›

Algebraiskt uttryck: Algebraiska uttryck är matematiska uttryck som innehåller minst ett okänt värde, som vi kallar variabel. Vi brukar ofta använda x som variabel, t. ex. (2x+5).

Varför måste man kunna algebra? ›

Även om algebra inte är något för alla så är det en kritisk aspekt av matematiken. Den förtjänar faktiskt att få särskild uppmärksamhet. Genom att lösa olika algebraiska problem kan man förbättra sina förmågor vad gäller problemlösning och kritiskt tänkande, vilket är otroligt värdefullt i vardagen.

Hur svårt är linjär algebra? ›

Linjär algebra kan upplevas som väldigt svår i början och inte likna tidigare matematik man läst. Det kan därför vara bra att lägga mer tid på videos och liknande för att få en grundförståelse för vad som kursen tar upp.

Är algebra svårt? ›

Algebra verkar vara svårt för många elever, men enligt våra observationer, speciellt för lågpresterande elever (elever som befinner sig i matematiksvårigheter). Enligt Häggström (1996) har många av de svårigheter som elever får med algebra sitt ursprung i aritmetik, men visar sig först när man börjar med algebra.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6213

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.